Happy New Year 2017

 

May all of us be happy, healthy and peaceful

 

วัดป่าสุญญตาราม บันดานูน ยินดีต้อนรับผู้สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมทุกท่าน

กิจกรรมสำคัญคือการอบรมกรรมฐาน ฟังธรรม นิทรรศการธรรมะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อความสุขเย็นของทุกท่าน ก่อกำเนิดโดยคณะสงฆ์ไทย บริหารโดยพระไทย ได้รับความสนับสนุนโดยความเสียสละจากชาวพุทธนานาชาติ พระไทยท่านต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพื่อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสร้างความฝันของพ่อในหลวงให้เป็นจริง คือนำความสุขสู่ประชาชนโดยธรรม

 

 

 

 


A HISTORICAL MOMENT

Please click here to see more photos, vdo and read more

 

 

 

WELCOME to the peaceful and friendly atmosphere of a Thai forest Buddhist monastery in the Southern Highlands, NSW, Australia. This is a place where you can learn and apply Buddhist teachings to add inner peace in your daily life.

 

We offer many Dhamma programs and activities for all levels of interest, from serious meditators to students or just curious visitors.

 

Monks and volunteers have created teaching tools to simplify the complicated Buddhist teachings into modern day language. Plants in the monastery gardens are carefully chosen to link with Buddhist history and add more peaceful and pleasant feelings to both meditators and visitors.  

 

We constantly carry out in depth research of Buddhist history, by visiting many archaeological sites and museums, and by meeting with experts in many universities around the world. The knowledge that we have acquired from this research helps us to extract the spiritual values of Buddhist teachings from the veil of cultural practises.

 

Our monthly meditation retreats are highly attended by people from all over Australia. We combine the beautiful rural location, archaeological history of Buddhism, ancient artefacts, stone carvings, visual arts, Buddhist chanting, and yummy Thai vegetarian food, with many outdoor activities i.e. Tai Chi Qi Gong, walking & sitting meditation in the gardens. Many people attend up to 6 retreats per year.

 

Monks from Sunnataram Forest Monastery have been regularly invited to talk on various topics of Buddhism and teach meditation in many universities, local and Sydney schools, and other countries. The monastery is a favourite place for local school excursions.

 

Sunday is a very suitable time when individuals, couples or the entire family can enjoy the beautiful view and art work around the monastery. Visitors are welcome to participate in our programs without changing their religion!! Parents and young children can experience offering vegetarian food to monks, listening to Buddhist blessings, short sitting meditation, Dhamma talk, and can feel free to ask questions to the monks. Every Sunday 11am-2pm.

Please read more from the above tabs.

 

 

 

For more enquiries, please contact us by email.

 

New

Instagram

To follow up our current activities, please visit Instagram @kimmcsweeney52  or   #sunnataramforestmonastery.

Like to visit the monastery?

We open Tue - Fri 1 -4 PM, Sat & Sun 11 AM - 4 PM. Closed on Monday.

6 - 8 PM Buddhist Chanting, Guided Meditation & Dhamma talk by the monks. All are welcome.

Open Day for all visitors (good for the entire family) between 11 AM - 4 PM.

Please read 'Guideline for Visitors'.

After experiencing teaching Buddhism in many high schools, we have decided to include a section in our website to help those students studying Buddhism in HSC. Read more in 'Dhamma Teachings/Buddhism for Students'

Buddhist teaching is always beneficial and practical for everyone even in this digital age. Once we practise Dhamma righteously, we can achieve inner peace without being involved in religious rituals and supernatural stories. Read more in 'Dhamma Teachings/ The Principal Teachings of Buddhism Part I, II and III by Ven. Ajahn Buddhadasa, Suan Mokh, Thailand.

Teaching Monks: Further Training in Australia

Sunnataram Forest Monastery now establishes a special training program: Teaching Monks: Further Training in Australia, to support international Buddhist monks who want to learn how to teach Buddhism in Australia and the West.

We welcome any non-Thai monk who would like to undertake this program to experience teaching Dhamma and helping Dhamma work in Australian culture for 3 months. Please email us.

Thank you & Sadhu


 

We would like to thanks to all friends who kindly donate Bunning Gift cards and other gift cards to the monks. We have been using them to purchase many building materials to maintain the monastery and to support our Dhamma teaching programs. May all happiness and wisdom be with all of us. Sadhu

Need to build a new meditation hall.

The Karuna Cloister: the Shrine of Compassion started in 2007 with the concrete slab and timber poles in place. Due to the increase in Dhamma teaching activities, the monks decided to pause the construction of both Karuna and Metta cloisters until the need arised. Now it's the time. Please see more detail in Project / Building Karuna Cloister for meditation 2015. and Lists of generous donors.

Activities for December 2016

 26 Dec 16 - 1 Jan 2017

 

 

 Peaceful Transformation

Thanks and rejoice with all retreat participants who are very serious in thier practise. We had a lot of private time to deepen our concentration and vipassana meditation. A lot of mindful breathing and mindful observing the 'unpredictable & uncontrallable' change of the nice feeling. And we never have enough of 'being mindful'. Sadhu Anumodhana to all.

Please click here to see photos and feedback

Activities for January 2017

Thur 26th Jan 17

 

 

Happy Australian Day

 

Activities for February 2017

Fri 3rd - Sun 5th  Feb 17

 

 

 Weekend Meditation Retreat: Power of Unconditional Love

We sincerely apologize to change the retreat date from 10 -12 Feb to  3 - 5 Feb due to a special & unexpected request for Ven Phra Mana to travel to Thailand to give a series of Buddhist teachings to the Dhammadutta Monks Going Aboard Project for 10 days.

We are sorry to create any inconvinience to any one.

Loving-kindness is the unconditional love which helps to make ourselves and others to be happy. The pure love springs out from the purity of heart like a crystal clear fountain on the hard rock. People will learn how to practise calmness and Vipassana meditation to produce the peaceful love and be happy.

 

Sorry the retreat is full. Please book for the next retreats. Thank you

Activities for March 2017

Fri 10th - Sun 12th Mar 17

 

 

 Weekend Meditation Retreat: Power of Mindfulness

In this digital age, everything changes very fast. To operate one's life without problems, one needs to be very mindful. In this weekend retreat, we will learn to develop stronger mindfulness and learn to apply different techniques of Buddhist meditation to solve different kinds of obstacles, and to remain active and peaceful.

 

Before you book in for the retreat, please be sure that you can complete the whole retreat. Leaving the retreat earlier is considered to be disrespectul and unfair to many friends who can't come due to your booking and our volunteers who need to prepare the meals. Thank you.

Places are still available. Please send in the application form at least 7 days in advance.

Activities for April 2017

Fri 14th  - Mon 17th Apr 17 Easter

 

 

Long Weekend Meditation Retreat: Liberte'

Only our experienced people to return for further Dhamma practise

 

Before you book in for the retreat, please be sure that you can complete the whole retreat. Leaving the retreat earlier is considered to be disrespectul and unfair to many friends who can't come due to your booking and our volunteers who need to prepare the meals. Thank you.

 

Places are still available. Please send in the application form at least 7 days in advance.

 

 

Activities for May 2017

Fri 5th - Sun 7th May 17

 

 

Weekend Meditation Retreat: Like a drop of water on a lotus leaf

Learn how to use our meditation of calmness and wisdom to secure our places in this unsecure & changing world with a peaceful mind.

 

Before you book in for the retreat, please be sure that you can complete the whole retreat. Leaving the retreat earlier is considered to be disrespectul and unfair to many friends who can't come due to your booking and our volunteers who need to prepare the meals. Thank you.

 

Places are still available. Please send in the application form at least 7 days in advance.

 

 

 

Sun 14th  - Sat 20th  May 17 Vesak

 

 

Vesak Retreat: Find Independence within the Dependent Origination of Unhappiness

Only our experienced people to return for futher Dhamma practise

 

 

Activities for June 2017

Fri 9th - Mon 12th Jun 17

 

 

Queen's Birthday Long Weekend Retreat: Happiness is here & now.

Practise meditation to live in the present moment and enjoy the happiness of calmness and freedom. Never wait for tomorrow happiness, never yearn for yesterday happiness, it is always here and now. Don't miss the bus !

 

Before you book in for the retreat, please be sure that you can complete the whole retreat. Leaving the retreat earlier is considered to be disrespectul and unfair to many friends who can't come due to your booking and our volunteers who need to prepare the meals. Thank you.

 

Places are still available. Please send in the application form at least 7 days in advance.

 

 

Activities for July 2017

Fri 7th  - Sun 9th Jul 17

 

 

Weekend Meditation Retreat: Awareness & Compassion

 

 

Activities for August 2017

Fri 11th  - Sun 13th Aug 17

 

 

Weekend Meditation Retreat: The Seven Factors of Enlightenment

 

 

Activities for September 2017

Fri 1st  - Sun 3rd Sept 17

 

 

Weekend Meditation Retreat: The Spring of Happiness

 

 

Fri 29th Sept- Mon 2nd Oct 17

 

 

Labour Day Long Weekend Meditation Retreat: Garden of Enlightenment

 

 

Activities for November 2017

Fri 3rd - Sun 5th Nov 17

 

 

Last Meditation Retreat for Beginners: Gift of Love and Peace

 

 

Activities for December 2017

Tue 26th Dec 17 - 1st Jan 18

 

 

 

Boxing Day & New Year 2018 Retreat

Only our experience people to futher their Dhamma practise

 

 

Retreat Dates

 2017

February 

Note: change to be Fri 3rd  -Sun 5th

March  Fri 10th –  Sun 12th

April  Fri 14th – Mon 17th (Easter for only our experienced people)

May  Fri 5th –  Sun 7th

May Sun 14th –  Sat 20th  (Vesak retreat for only our experienced people)

June  Fri 9th - Mon 12th ( Queen’s Birthday Long Weekend)

July  Fri 7th – Sun 9th

August  Fri 11th –  Sun13th

September  Fri 1st  -  Sun 3rd

September Fri 29th – Oct  Mon 2nd  (Labour Day Long Weekend)

November  Fri 3rd –  Sun 5th  (Last retreat for beginners)

December Tue 26th – Jan  Mon 1st 2018 (Boxing Day & New Year for only our experienced  people)

 

 

All enquiries email: [email protected] 

Thank you.

All retreats run by donation. We recommend a donation of $55 per night to cover monastery expenses.  The monastery makes no profit from your kind donation. If you wish to donate more, your generosity is greatly appreciated, and will ensure the retreat programs continue to help many more people.

Things We Need

We are grateful for your kind support to the monks, but in the past 25 years the monks have received too many unnecessary things, and they have a ‘big’ problem to store them. We feel responsible for your good Kamma and the waste of your money. For example, many kinds of food expire before the monks can eat, too many towels, toothpaste, soaps and monk’s robes are eaten by mice etc.

While other necessary things that the monks use more often, but not included in the ‘traditional monk gifts’, are not known by supporters. 

Since 2008, monks of the Sunnataram Forest Monastery, realizing people’s need for peacefulness of mind, focus their mind and dedicate their energy on teaching Dhamma and conducting monthly and special meditation retreats, for both youth and adults. The result is wonderful, inspiring  and brings much rejoicing. There is so much positive feedback that will gladden your heart, so please read the feedback and messages from our website.

To continue these worthy activities, we need many other necessary items which can be used either for the Dhamma study program or to maintain the monastery.

To support fulfilment of your wishes, to value your kind gifts to the monks, and to help other people learn Buddhism we would humbly like to suggest the following items:

 

Gardens:  the following plants- Waratahs, Rhododendrons, Pieris Temple Bells, Hellebores, Euphorbia, and bags of potting mix.

Office: Epson 82 printing ink: all colours

Building Materials: 

Decking timber (natural) oil, outdoor srew, nuts and bolts any size

Decking timber, hard wood, any sizes & length.

Or just Bunning Gift Cards, and post it to the monastery.