Things We Need

Donation to rebuild meditation huts to resume our monthly meditation retreat.

Sunnataram Forest Monastery

ANZ Bank, NSW

Swift code: ANZBAU3M

BSB: 012 547

Acc No: 2370-37944

Thank you for your kind support. May the Blessings of the Buddha be with all of us, to be healthy, weathy and wise.

สิ่งของที่ทางวัดต้องการ

ในขณะนี้ คือปัจจัยในการสร้างศาลาที่พักปฏิบัติธรรม ของสตรี ใหม่

ขออนุโมทนาในความเมตตาเสียสละของทุกท่าน ขอคุณพระรัตนตรัยได้อภิบาลคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านมีความสุข สำเร็จในสิ่งปรารถนาทุกประการเทอญ