Water tanks ถังเก็บนำ้ฝน

วัดฯนี้ไม่มีน้ำประปา ต้องอาศัยนำ้ฝนอย่างเดียว จึงจำเป็นต้องมีแท็งก์นำ้หลายใบ เพื่อรองรับน้ำ เอาไว้ใช้อาบ ดื่ม ดับไฟ ฯลฯ การที่แท็งก์น้ำ ถูกไฟไหม้ ทำให้วัดฯ ขาดน้ำโดยทันที ปัจจุบัน วัดฯ ต้องซื้อนำ้ คันละ 270 ดอลล่าร์ เป็นประจำ สำหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้ จนกว่า จะซ่อมสร้างศาลาใหม่ และซื้อแท็งก์น้ำใหม่ เป็นแท็งก์เหล็ก หรือปูน แทนพลาสติก แต่ราคาแพงกว่า เกือบ 4 เท่าตัว