Student Monks Training Project

 

โครงการฝึกปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๑. ความเป็นมาของโครงการ

ตามมติจากการประชุมสมัชชาสงฆ์ ของคณะพระธรรมทูตสายทวีปออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดป่าพุทธรังษี นิวคาสเซิล รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย คณะสงฆ์ได้รับทราบสภาพปัญหาว่า การปฏิบัติงานพระธรรมทูตที่ประเทศออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ กำลังประสบปัญหาเรื่องพระบุคคลากรที่จะมาช่วยงานพระศาสนาที่กำลังเพิ่มขยายตัวขึ้น และพระธรรมทูตที่มีอยู่ก็ประสบปัญหาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่สำคัญในการติดต่อสื่อสารกับสังคมโลกในยุคปัจจุบัน ในฐานะที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ของคณะสงฆ์ไทย และเป็นหน่วยงานหลักในการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต  ซึ่งในสมัยอดีตนั้นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีความเป็นเลิศเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก โดยมีบูรพาจารย์เช่น ท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ที่เป็นพระสงฆ์รูปแรกในสมัยนั้นที่สามารถเทศน์และสอนเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นต้น  และปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ก็ยังเป็นสถานที่ศึกษาของพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ออกไปรับใช้พระพุทธศาสนาและสังคมอย่างต่อเนื่อง  และตามหลักสูตรการศึกษาปัจจุบันนักศึกษาทุกสาขาวิชาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาจะต้องมีการฝึกปฏิบัติงานในภาคเรียนสุดท้ายก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

วัดป่าสุญญตารามบันดานูน ประเทศออสเตรเลีย เป็นวัดที่ดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลีย  โดยได้ดำเนินกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งการฝึกอบรมสมาธิ การเทศน์ การบรรยายธรรม และการสอนธรรมะ กับชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เหมาะสมที่จะเป็นสถานที่ฝึกงานและพัฒนาศักยภาพของพระนักศึกษาและพระธรรมทูตที่ต้องการมาฝึกพัฒนาศักยภาพของตนเองก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา หรือเพื่อทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุมสมัขชาคณะสงฆ์จึงมีมติรับทราบและเห็นชอบให้วัดป่าสุญญตาราม บันดานูน ประเทศออสเตรเลีย ดำเนินโครงการทดลองนำพระนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ที่กำลังฝึกงานในปีการศึกษาสุดท้ายก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาให้ไปฝึกปฏิบัติงานที่ประเทศออสเตรเลีย โดยหวังว่าพระนักศึกษาเหล่านี้จะได้มีโอกาสเปิดวิสัยทัศน์ เพิ่มประสบการณ์การปฏิบัติงานให้กับตนเองและยังได้มีโอกาสฝึกใช้ภาษาอังกฤษทั้งทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน  และหากสามารถเป็นพระธรรมทูตได้ก็จะสามารถทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

         ๑. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กับคณะสงฆ์ไทยในต่างประเทศในการพัฒนาศักยาภาพของพระภิกษุสงฆ์ให้สามารถทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษา และทักษะการปฏิบัติงานให้กับพระภิกษุสงฆ์ไทยโดยเฉพาะพระนักศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาในอนาคต

          ๓. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ เปิดวิสัยทัศน์ให้กับพระนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปทำงานรับใช้พระพุทธศาสนา

 

๓. กิจกรรมการฝึกงานที่ทางวัดดำเนินการ

๑)    วัดป่าสุญญตาราม เป็นศูนย์การฝึกทำงาน ในด้านการใช้ภาษาอังกฤษในทุกเรื่อง อาทิ แสดงธรรม อธิบายพุทธประวัติ สวดมนต์ นำภาวนา จะได้รับโอกาสให้พูดธรรมะ ให้อารมณ์กรรมฐานเป็นภาษาอังกฤษ

๒)   การเรียนภาษาอังกฤษ ทางวัดฯ ได้จัดให้มีครูมาสอนภาษาอังกฤษอาทิตย์ละ ๒ครั้ง เป็นอย่างน้อย จนกว่าจะได้ผลน่าพอใจ แล้วจึงให้มีการฝึกภาษาอังกฤษเข้นข้นเป็นพิเศษ โดยความร่วมมือของสถาบันอื่น ๆ

๓)   ติดตามพระธรรมทูตไปสังเกตการแสดงธรรมภาคภาษาอังกฤษ ตามสถาบันการศึกษาระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์กรรัฐ และองค์กรเอกชนอื่น ๆ เช่นโรงพยาบาลเพื่อสร้างความเข้าใจว่า ชาวตะวันตกต้องการฟังธรรม ในแนวไหน รูปแบบใด

๔)    ศึกษาความแตกต่าง และร่วมสร้างความสามัคคีของพุทธศาสนา ๓ นิกายใหญ่ คือ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน โดยการให้ความร่วมมือกับคณะชาวพุทธนานาชาติ จัดงานร่วมกัน เช่นงานวิสาขบูชานานาชาติในประเทศออสเตรเลีย

๕)    ศึกษาข้อแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและออสเตเรเลีย และหาวิธีปรับการประพฤติของพระไทย ให้เข้ากับวัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลีย โดยไม่เสียหายต่อพระธรรมวินัย ความดีงามของวัฒนธรรมไทย

๖)    กิจกรรมหลักและสำคัญที่สุดของวัดฯ คือ การจัดอบรมกรรมฐานประจำเดือน ซึ่งได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจในการเผยแผ่พุทธศาสนาให้กับชาวออสเตรเลีย สามารถติดตามดูได้จากบทความประทับใจของคนเหล่านั้น

๗)  การศึกษาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาชาวออสเตรเลียให้ความสนใจประวัติศาสตร์โบราณคดีมาก  ทางวัดฯ จึงได้จัดสร้างนิทรรศการกลางแจ้งจำลองภาพหินแกะสลักจากอินเดีย โบราณวัตถุจากหลายประเทศ เพื่อสร้างความรู้ให้กับชาวออสเตรเลีย ให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโบราณที่มีผลต่อหลักธรรมพุทธศาสนา พระเราต้องทำความเข้าใจในความหมายของภาพพุทธประวัติโบราณนี้ พร้อมทั้งสามารถอธิบายความเชื่อมโยงของอารยธรรมโบราณ ระหว่างอียิปต์ อินเดีย และเมโสโปเตเมีย ให้ได้ เพื่อฝึกบรรยายให้กับนักเรียน นักศึกษาชาวออสเตรเลียน

๘)   การทำงานนวกรรม การบูรณะ ซ่อมแซมเสนาสนะ พระเราต้องเสียสละ ไม่รังเกียจในการทำงานทุกชนิด   ซึ่งจะได้รับการสอนวิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อเตรียมตัวปูพื้นฐานการไปปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศทางตะวันตกอื่นๆ  

 

๔. ระยะเวลาของการฝึกงาน

ภาคเรียนที่๒ ของปีการศึกษา (ระยะเวลา ๓ – ๖ เดือน)

 

๕. การดำเนินการ

วัดป่าสุญญตาราม บันดานูน จะเป็นผู้รับรอง sponsor การขอวีซ่าที่เหมาะสมเป็นเวลา ๓ -๖ เดือน โดยการได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในการออกหนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาเดินทางมาฝึกปฏิบัติงานที่ประเทศออสเตรเลีย

 

๖. ค่าใช้จ่าย

ในเบื้องต้น วัดป่าสุญญตาราม บันดานูน จะถวายค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๑.     ค่าเดินเรื่องวีซ่าและหนังสือเดินทาง ๒. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ๓. ค่าประกันสุขภาพ

 

๗. การประเมินผล

ทางวัดป่าสุญญตาราม จะปฏิบัติกฎเกณฑ์และระเบียบที่ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยกำหนดมา และทางคณะกรรมการของวัดป่าสุญญตาราม บันดานูน จะถวายรายงานข้อมูลเพิ่มเติมให้กับทางมหาวิทยาลัยต่อไป

 

๘. จำนวนพระนักศึกษาที่สามารถรองรับได้ในแต่ละครั้ง

๑. ในกรณีที่ทางวัดป่าสุญญตาราม บันดานูน เป็นผู้สนับสนุนทั้งหมด ทางวัดสามารถรับสมัครพระภิกษุผู้สนใจมาฝึกงานได้ครั้งละ ๒-๓  รูป

๒. ในกรณีที่มีวัดอื่นๆ ในประเทศไทย และ / หรือ ประเทศออสเตรเลีย หรือทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายเบื้องต้น (๑. ค่าเดินเรื่องวีซ่าและหนังสือเดินทาง ๒. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ๓. ค่าประกันสุขภาพ)  ทางวัดจะสามารถรับได้ครั้งละ ไม่เกิน ๑๐ รูป (เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดี)

 

๙. คุณสมบัติของพระนักศึกษาที่จะไปฝึกงาน

๑. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี

๒. วุฒิการศึกษาทางโลก ต้องต่ำกว่าปริญญาโท (ไม่รับปริญญาเอก)

๓. วุฒิการศึกษาทางบาลี ต้องไม่เกินเปรียญธรรม ๔ ประโยค (หากต่ำกว่าได้)

๔. ต้องมีจดหมายรับรองความประพฤติจากเจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์

๕. ต้องเขียนประวัติครอบครัวพ่อแม่พี่น้อง การศึกษาและการงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๖. ไม่สูบบุหรี่ หรือยาเสพติดทุกชนิด

๗. มีความตั้งใจจริง อดทน และหากมีความรู้และประสบการณ์ด้านฝึกอบรมกรรมฐานจะดียิ่ง

 

๑๐. เงื่อนไขความเป็นอยู่ของพระนักศึกษาที่จะมาฝึกงาน ณ วัดป่าสุญญตาราม ออสเตรเลีย

๑.    เนื่องจากวัดฯ อยู่ห่างจากนครซิดนีย์ ๑๕๐  กม.ไม่มีชุมชนไทยในละแวกวัด และไม่มีคนขับรถประจำวัด ๆ จึงไม่มีกิจนิมนต์ สวดมนต์ ฉันเพล ฯลฯ ทางวัดจึงรับนิมนต์เฉพาะการออกไปสอนภาวนา บรรยายธรรม หรือแสดงธรรมเท่านั้น

๒.    การเดินทางโดยรถไฟ หรือรถบัสประจำทาง มีความยากลำบากมาก เพราะวัดตั้งอยู่ในป่าลึก จะเดินทางออกจากวัดก็เฉพาะเมื่อมีกิจที่ต้องออกไปแสดงธรรมอย่างเดียว 

๓.    ฉันอาหารมังสวิรัติ ละเว้นเนื้อสัตว์

๔.    อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี และอยู่ในที่สูง กุฏิอยู่กลางป่า พระภิกษุจึงจำเป็นต้องใส่เสื้อผ้ากันหนาว

๕.    เนื่องจากไม่มีกิจนิมนต์ใดๆ ไม่มีกฐิน ไม่มีผ้าป่า การถวายปัจจัย เงินทอง ต่อพระคุณเจ้าจึงแทบจะไม่มีเลย

๖.    หลังจากจบโครงการ แล้ว  ทางวัดฯ จะออกจดหมายรับรอง / สมุดรับรองผลการฝึกทักษะภาคสนามในประเทศออสเตรเลียให้ เพื่อพระนักศึกษาจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการสำเร็จการศึกษา หรือเพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอื่นๆ  ตามที่ประสงค์

 

๑๑. สถานที่ติดต่อ

วัดป่าสุญญตาราม บันดานูน   รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

SUNNATARAM FOREST MONASTERY

LOT 225 TEUDTS RD. (P.O.BOX 67) BUNDANOON, N.S.W. 2578 AUSTRALIA

TEL (61) 2 – 48844262 อีเมล์ [email protected]

 

กรุณาดูภาพกิจกรรมโดยย่อจาก https://drive.google.com/drive/folders/1rbZ8EaVNy_m5VrJm8Pf74ibxSVgDsgfu?usp=sharing

 

หากพระภิกษุรูปใดประสงค์จะไปฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว ขอนิมนต์ให้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเวปไชต์ของวัด www.sunnataram.orgและหรือ ติดต่อไปยัง เจ้าอาวาส พระมานะ วิริยารัมโภ Line ID: chokdee0429778577

 

 

 

รูปถ่าย

Photo

 

 

 

ใบสมัคร

โครงการฝึกปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ชื่อ: …………………………….…………ฉายา.......................................นามสกุล ………………………….…...…………...

วัน เดือน ปีเกิด ................….........……....อายุ.....ปี พรรษา..............เชื้อชาติ ……………. สัญชาติ……………...….....

ส่วนสูง ............ ซม. น้ำหนัก ...... กก.มีพี่น้องรวม..... คน  ชาย ...... คน  หญิง ....... คน  เป็นบุตรคนที่ ..........

บัตรประชาชนเลขที่..............…........................................... วันที่บัตรหมดอายุ  ...…………….…...........…..............

เลขที่หนังสือสุทธิ.................................ออกให้เมื่อ..................................ณ..........................................................

เลขที่หนังสือเดินทางเลขที่............................................... ออกเมื่อ......................... หมดอายุเมื่อ......................

อุปสมบทเมื่อวันที่..................เดือน.....................พ.ศ.......................ณ วัด.........................................................

ตำบล....................................... อำเภอ .......................................จังหวัด ..........................................................

โดยมี...................................................................วัด...........................................................เป็นพระอุปัชฌาย์

พระกรรมวาจารย์...................................................................วัด.....................................................................

พระอนุสาวนาจารย์...................................................................วัด.....................................................................

ที่อยู่ปัจจุบัน.............................………....……..….. หมู่ที่ …….......….ถนน ...........……………....…….....ตำบล/แขวง ………….……………............…..อำเภอ/เขต  …………………………………….    จังหวัด  ...………….................…..........  รหัสไปรษณีย์  …………….…………...โทรศัพท์  ………........………...............มือถือ  .............................................

อีเมล....................................................................... . ไอดีไลน์..........................................................................

ประวัติการศึกษา

นักธรรม........................... เมื่อ พ.ศ..........................จากสำนัก..........................................................................

เปรียญธรรม......................เมื่อ พ.ศ..........................จากสำนัก.........................................................................

มัธยมศึกษา ชั้น................... เมื่อ พ.ศ......................จาก ร.ร......................................จังหวัด..........................

ปริญญาตรี สาขา.........................................เมื่อ พ.ศ.............................จาก...................................................

ปริญญาโท สาขา.........................................เมื่อ พ.ศ.............................จาก..................................................

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ทักษะการพูด   ¨ดีมาก   ¨ ดี   ¨ปานกลาง¨พอใช้¨อ่อนมาก

ทักษะการอ่าน  ¨ดีมาก   ¨ ดี   ¨ปานกลาง¨พอใช้¨อ่อนมาก

ทักษะการเขียน¨ ดีมาก  ¨ ดี   ¨ปานกลาง¨พอใช้¨อ่อนมาก

ประสบการณ์การทำงาน

       พ.ศ..................................ปฏิบัติหน้าที่............................................................................................

พ.ศ..................................ปฏิบัติหน้าที่............................................................................................

พ.ศ..................................ปฏิบัติหน้าที่............................................................................................

ความสามารถพิเศษSpecial Ability

        คอมพิวเตอร์ :    ¨   ไม่ได้  ¨ได้        ระบุ..................................................................................

ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน  ¨   ไม่ได้  ¨ได้          ระบุ......................................

งานอดิเรกระบุ....................................................................................................................................

ความรู้พิเศษ  ระบุ................................................................................................................................

อื่น.........................................................................................................................................................

ข้อมูลอื่น ๆ  Others

ท่านมีความบกพร่องของร่างกาย หรือเป็นโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานหรือไม่

¨ไม่มี       ¨ มี   ระบุ ..............................................................................................................................  

ท่านสูบบุหรี่หรือไม่  ¨ไม่สูบ ¨สูบ

กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดต่อได้ แจ้งชื่อ-นามสกุล …….......................................................... เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร .........................................................ที่อยู่ ...........................................................................................................

กรุณาเขียนแนะนำตัวท่านเอง เพื่อให้ทางวัดได้รู้จักตัวท่านดีขึ้น

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................       

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ

(__________________________)                                                         ______/______/_____

 

 

 

การเดินเรื่องขอวีซ่าคร่าว ๆ มีขั้นตอนดังนี้

1.ได้รับจดหมายนิมนต์จากออสเตรเลีย

2. กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตการไปต่างประเทศ ของ ศูนย์ควบคุมการเดินทางไปต่างประเทศของพระภิกษุ (ศตภ)  และมีลายเซ็นอนุญาต จากเจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค

3. แล้วจึงส่งเอกสารข้อ 1 และ 2 ไป ศูนย์ควบคุมการเดินทางไปต่างประเทศของพระภิกษุ (ศตภ) ซึ่งจะยื่นเรืองเข้ามหาเถรสมาคม เพื่อประชุม เดือนละ 2 ครั้ง

3. หากมีมติอนุญาต เรื่องจะถูกส่งไปยังสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ๆ จะออกจดหมายรับรองไปทำพาสปอร์ต และจดหมายนำไปยังสถานทูตออสเตรเลีย เพื่อขอวีซ่า

4. นำจดหมายของสำนักพุทธฯ ไปทำพาสปอร์ต

5. ทางออสเตรเลียจะต้องออกจดหมายรับรองอีกหนึ่งฉบับให้กับสถานทูตออสเตรเลียที่กทม สำหรับใช้ประกอบในการขอวีซ่า พร้อมกับจดหมายของสำนักพุทธฯ ฉบับภาษาอังกฤษ ไปติดต่อเอเย่นต์ที่กทม ฯ เพื่อยื่นขอวีซ่า 3 เดือน

 6. ใช้เวลาประมาณ 1 เดือนในการพิจารณาขอวีซ่าออสเตรเลีย

7. เมื่อได้วีซ่าแล้ว จึงค่อยซื้้อประกันสุขภาพและตั๋วเครื่องบินไปออสเตรเลีย